Inhoudsopgave: 

Artikel 1Vereniging
Artikel 2Verstrekking Statuten en HR
Artikel 3Buitengewone leden 
Artikel 4Donateurs
Artikel 5Hoogte van de contributie 
Artikel 6Wijze van inning van de contributie
Artikel 7Opzegging lidmaatschap 
Artikel 8Beëindiging lidmaatschap 
Artikel 9Veiligheidsregels
Artikel 10Lanceerdagen
Artikel 11Milieu
Artikel 12Aansprakelijkheid
Artikel 13Vergaderingen
Artikel 14Geldigheid van stemmen
Artikel 15Stemmen per post
Artikel 16Ledenvergadering
Artikel 17Commissies 
Artikel 18Verenigingsblad Hints&Tips
Artikel 19Taakomschrijving bestuursleden
Artikel 20Geldmiddelen
Artikel 21Vergoedingen
Artikel 22Kandidaatstelling
Artikel 23Gebruik van beeldmerken, logo’s, benamingen
Artikel 24Slotbepaling

Gebruikte afkortingen: 

HR = Huishoudelijk Reglement 

DB = Dagelijks Bestuur 

ALV = Algemene Ledenvergadering 

Artikel 1 Vereniging 

 1. De vereniging draagt de naam: Dutch Rocket Research Association (DRRA) 
 2. Akte van oprichting: 30 september 1964 
 3. De oprichting is kenbaar gemaakt in het bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 23 november 1972, Nr. 229 (DossierNr. 2421) 
 4. De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi en Eemland onder verenigingregistratienummer: 40506462 
 5. Statutaire zetel: Amersfoort 
 6. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 2 Verstrekking Statuten en HR 

Alle leden ontvangen bij toetreding kosteloos een exemplaar van de Statuten en het HR. 

Artikel 3 Buitengewone leden 

Activiteiten die voor buitengewone leden toegankelijk zijn verklaard: 

 1. lanceerevenementen; 
 2. bijeenkomsten;
 3. ledenvergaderingen. 

Artikel 4 Donateurs  

Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die de vereniging regelmatig steunen en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen. 

Artikel 5 Hoogte van de contributie 

 1. De contributie bedraagt: 
  • Voor leden € 30,- 
  • Voor buitengewone leden € 30,- 
  • Ere-leden zijn vrijgesteld van contributie 
  • Donateurschap vanaf € 15,- per jaar 
 2. Het bestuur doet voorstellen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering omtrent de hoogte van de vast te stellen contributies. 
 3. Indien het bestuur besluit, in overleg met de Algemene Ledenvergadering, een wijziging aan te brengen in de contributies van één of meer categorieën leden, draagt het zorg dat zulks in het officieel orgaan aan de leden kenbaar wordt gemaakt. 
 4. Donateurs betalen een jaarlijkse bijdrage, vast te stellen door het bestuur. 
 5. Zij, die gedurende de eerste helft van het jaar lid worden van de DRRA, betalen de volle contributie over dat jaar. Degene die lid worden in de tweede helft van het jaar betalen naar rato het lopende kalenderjaar plus het daaropvolgende kalenderjaar. Zij worden voor minimaal één jaar en één maand lid. Onder de eerste helft van het jaar wordt verstaan de periode van 1 januari tot en met 30 juni, de tweede helft bestaat uit de periode van 1 juli tot en met 31 december. 
 6. Elk lid ontvangt een lidmaatschapskaart. 

Artikel 6 Wijze van inning van de contributie 

 1. Leden worden geacht om de contributie voor het komende jaar te voldoen in de maand december van het huidige jaar of de maand januari van het nieuwe jaar. De contributie wordt overgemaakt aan de penningmeester. 
 2. Leden die in gebreke zijn gebleven hun bijdrage op tijd te voldoen, worden mondeling of per email in algemene zin verzocht de contributie te voldoen. Bij geen reactie, volgt een schriftelijke aanmaning om binnen 14 dagen de bijdrage te voldoen. Voldoen zij dan nog niet aan hun verplichting, dan volgt royement door het bestuur. In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze bepaling afwijken. 

Artikel 7 Opzegging lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór de maand december van het lopende verenigingsjaar. Indien opzegging geschiedt, in of na de maand december, dan is contributie voor het volledige komende jaar verschuldigd. Dit geldt ook indien U halverwege het jaar een lidmaatschap bent aangegaan en contributietechnisch gezien tot halverwege het volgende jaar lid bent. U krijgt dan een restantnota toegezonden voor de resterende maanden van het nieuwe jaar. Opzegging kan zowel schriftelijk als elektronisch plaatsvinden. Van een opzegging ontvangt het betreffende lid altijd, schriftelijk of elektronisch, een bevestiging van ontvangst. 

Artikel 8 Beëindiging lidmaatschap 

Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen teruggave van contributie plaats. 

Artikel 9 Veiligheidsregels 

 1. Veiligheid: 
  Als beoefenaar van de raketmodelbouwhobby moet men te allen tijde de veiligheid op de eerste plaats stellen. 
 2. Opslag motoren: 
  De motoren van modelraketten moeten op een droge plaats bewaard worden, maar niet in de onmiddellijke omgeving van de centrale verwarming of andere warmtebronnen. Nooit roken of open vuur in de buurt van modelraketmotoren gebruiken. 
 3. Gebruik van motoren: 
  Gebruik alleen fabrieksmatig geproduceerde motoren en de voor modellen aanbevolen typen motoren. Deze zijn zorgvuldig getest en veilig bij juist voorgeschreven gebruik. Experimenten om zelf modelraketmotoren te maken zijn dus niet nodig en binnen de DRRA niet toegestaan. 
  Knoei nooit met gevaarlijke scheikundige stoffen om stuwstof te maken! 
 4. Materialen: 
  Een modelraket is een toestel dat gemaakt is van lichte materialen, zoals (balsa)hout, karton en kunststof. Een modelraket bevat geen metalen hoofdonderdelen (neuskegel, vinnen, rompbuis), uitgezonderd een (licht)metalen motor en geen brandbare of explosieve lading. 
 5. Bergingssysteem: 
  Een modelraket moet altijd uitgerust zijn met een bergingssysteem om de daalsnelheid voldoende af te remmen voor een veilige landing zonder schade te veroorzaken aan mens, dier of zaken op de grond. Voor de lancering moet het bergingssysteem zorgvuldig op zijn werking gecontroleerd worden. Modellen of delen daarvan (boosters of eerste en tweede trappen) met een gewicht van minder dan 50 gram mogen zonder bergingssysteem afdalen, enkel als een onstabiele afdaling (dwarrelen) plaatsvindt.  
 6. Anti Shift PArachute Ring (ASPAR): 
  Voor modellen met een rompdiameter van 50 mm of groter en een rompbuislengte groter dan 600 mm moet een Anti Shift PArachute Ring of kortweg ASPAR in de rompbuis worden gelijmd. 
  De ASPAR heeft als doel het voorkomen van verschuiven van de parachute gedurende de acceleratie van het model. 
 7. Gewicht en vermogensbeperking: 
  De modelraket mag bij de lancering geen grotere massa hebben dan 1500 gram. De maximaal behaalde hoogte mag de 450 meter niet overschrijden. De massa van de brandstof mag niet groter zijn dan 125 gram. 
 8. Stabiliteit: 
  Ik controleer mijn modelraket vóór de vlucht op voldoende stabiliteit. Als het een bouwpakket betreft welke volgens de gebruiksaanwijzing is gebouwd, dan is dit niet meteen noodzakelijk maar wel een goede gewoonte. 
 9. Lading: 
  De modelraket mag nooit worden voorzien van levende dieren of een ontplofbare of brandbare lading. 
 10. Lanceerinrichting: 
  Modelraketten moeten elektrisch worden ontstoken op een afstand van tenminste 5 meter. Het ontstekingssysteem bevat een schakelaar welke terugspringt naar de ‘uit’-stand wanneer de knop wordt losgelaten. Daarnaast bevat het een sleutel welke het systeem inactief maakt als deze niet is aangebracht. 
  Raketten de eerste meter altijd lanceren via een solide geleidestaaf of lanceerrail, die de raket in een nagenoeg verticale baan moet brengen. De hete gassen van vaste brandstof motoren mogen niet in direct contact komen met de grond of brandbare materialen en moeten worden afgeleid door een vlamkeerder of een onbrandbare barrière. 
 11. Lanceerterrein: 
  De modelraketten moeten worden gelanceerd in een onbewoonde omgeving, uit de buurt van gebouwen, vliegvelden, vliegzones, hoogspanningsleidingen en (spoor)wegen. Het lanceerterrein moet vrij zijn van brandbaar materiaal in verband met eventueel brandgevaar. 
  De modelraket mag nooit worden gebruikt voor het beschieten van doelen op de grond of in de lucht. Nooit lanceren onder een hoek van meer dan 30° van de verticaal. 
 12. Lanceren: 
  Alvorens tot aftellen over te gaan moet men zich ervan verzekeren dat het luchtruim vrij is en er geen gevaar kan ontstaan tijdens de lancering. 
  Voor de lancering van de modelraket met men omstanders op de lancering opmerkzaam maken door luid en duidelijk af te tellen van vijf tot nul. Een vaste brandstofmotor mag alleen elektrisch worden gestart. 
 13. Toestemming: 
  Van de eigenaar van het lanceerterrein dient men altijd toestemming te hebben voor het lanceren van modelraketten op zijn terrein. 
 14. Naleving veiligheidsregels: 
  Van ieder lid, buitengewoon lid, erelid of introducé, wordt verwacht dat hij of zij de veiligheidsregels naleeft. Niet naleven van deze regels kan leiden tot royement, schorsing of uitsluiting. Dit ter beoordeling van het bestuur en enkel bij unanimiteit van stemmen binnen dat bestuur. 

Artikel 10 Lanceerdagen 

 1. Op lanceerdagen zijn de veiligheidsregels (Art. 9 HR) van de DRRA van kracht. 
 2. Het gebruik van het lanceerveld is toegestaan voor leden van de vereniging. Derden kunnen alleen met toestemming van het bestuur gebruik maken van het lanceerveld en dienen zich te houden aan de veiligheidsregels. 
 3. Aanwijzingen die worden gegeven door bestuursleden of daartoe aangewezen lanceermeesters/personen dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
 4. Indien nodig kunnen door het bestuur, grondeigenaar of door regels in afgegeven vergunningen aanvullende eisen worden gesteld aan het gebruik van faciliteiten, terrein of luchtruim. 
 5. Ter plaatse aanwezige materialen en middelen van de vereniging dienen door de leden met zorg behandeld te worden. 

Artikel 11 Milieu 

Van ieder lid, buitengewoon lid, erelid, introducé of bezoeker wordt verwacht dat hij of zij de gebruikte lanceerplaats schoon en netjes achterlaat. Gebruikte resten van ontstekers, onbrandbare watten, motoren, papier, plastic, blikjes, enz. dienen via een daartoe geschikte en toegestane manier te worden afgevoerd. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

 1. Lanceren van modellen is alleen toegestaan indien een bij het bestuur verkrijgbaar Vrijwaringformulier is ondertekend en afgegeven aan het bestuur. 
 2. De deelnemers aan lanceerdagen van de DRRA of door de DRRA georganiseerde activiteiten zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade aan henzelf of aan derden. Het DRRA bestuur aanvaardt op geen enkele wijze enigerlei aansprakelijkheid. Door deel te nemen aan door de DRRA georganiseerde activiteiten verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van deze eigen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid en deze te aanvaarden. Deelnemer vrijwaart de DRRA en het DRRA bestuur van elke vorm van aansprakelijkheid. 
 3. Een introducé valt onder de verantwoording van het lid, buitengewoon lid of erelid. 

Artikel 13 Vergaderingen 

 1. ALV: Van ieder stemgerechtigd lid, uitgezonderd erelid, wordt verwacht dat hij of zij de ALV bijwoont. Het bijwonen van de ALV wordt gezien als één van de weinige plichten van een lid. Indien leden de ALV niet kunnen bijwonen, wordt geacht dat zij hun afwezigheid vooraf kenbaar maken bij de secretaris van het bestuur. 
 2. Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes, over zaken mondeling. Wanneer bij eerste stemming over personen geen meerderheid is verkregen, vindt herstemming plaats over de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigen. Komen er tengevolge van een gelijk aantal uitgebrachte stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan strekt de herstemming zich uit over al deze personen. 
 3. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Artikel 14 Geldigheid van stemmen 

 1. Als niet uitgebrachte stemmen worden beschouwd: 
  1. stembriefjes in blanco onthoudingen; 
  2. stembriefjes welke een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
  3. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen; d. ondertekende stembriefjes. 
 2. De beslissing, of de in lid 1 vermelde gevallen zich al dan niet voordoen, berust bij het bestuur, dat van die beslissing mededeling doet aan de vergadering. 
 3. Stemmen per volmacht is niet toegestaan. 

Artikel 15 Stemmen per post 

Op verzoek wordt een stembiljet toegezonden door de secretaris van het bestuur. (Vraag dit tijdig aan.) 

 1. Stemmen per post is toegestaan. De voorwaarden waar een stem per post aan moet voldoen zijn: 
  1. De stem per post moet door de stemgerechtigde zelf, schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de secretaris van het bestuur tenminste drie dagen voor aanvang van de betreffende vergadering; 
  2. Op een retour gezonden stembiljet, aan de secretaris, moet duidelijk de naam van het stemgerechtigde lid zijn vermeld; 
  3. Onduidelijke stemmen per post worden ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd en zij beslist over de geldigheid; 
  4. Eenmaal ingezonden stemmen zijn niet herroepbaar. 

Artikel 16 Ledenvergadering 

 1. De Algemene of een Buitengewone Ledenvergadering wordt tenminste een maand van tevoren aangekondigd. De agenda moet tenminste veertien dagen voor aanvang van de bijeenkomst aan de leden bekend zijn gemaakt. Alleen in spoedeisende gevallen kan van dit voorschrift worden afgeweken. 
 2. Leden, die enig (uitgewerkt) voorstel of agendapunt ter stemming wensen in te brengen, voor de Algemene of een Buitengewone Ledenvergadering, zenden dit tenminste drie weken voor de vergadering aan het bestuur toe. Zodoende kunnen andere leden tijdig van dit voorstel op de hoogte worden gebracht. 
 3. Het bestuur is verder vrij om een agenda te maken. 

Artikel 17 Commissies 

Het bestuur benoemt en ontbindt de nodig geachte commissies. 

Artikel 18 Verenigingsblad Hints&Tips 

Door de vereniging wordt een blad uitgegeven gewijd aan de vereniging, raketmodelbouw en ruimtevaart. Tevens worden hierin alle officiële mededelingen van het bestuur gepubliceerd. 

Artikel 19 Taakomschrijving bestuursleden 

Taakomschrijving voorzitter 

 • De voorzitter leidt de vergaderingen. 
 • Hij/zij bepaalt in overleg met het bestuur de data van de vergaderingen en indien noodzakelijk enkel in overleg met de secretaris en/of de penningmeester. 
 • Hij/zij onderhoudt de in- en/of externe contacten. Indien nodig alleen, of samen met één of meerdere der overige bestuursleden. 
 • Indien hij/zij, in een voorkomend geval, alleen de in- en/of externe contacten onderhoudt dan vindt ruggespraak en terugkoppeling plaats aan het bestuur. 
 • Hij/zij heeft samen met de penningmeester de mogelijkheid tot beheer van de financiële middelen. 

Taakomschrijving secretaris 

 • De secretaris houdt de notulen bij van de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergaderingen. 
 • Hij/zij onderhoudt de briefwisseling, het archief en voorts alles wat tot een goede administratie behoort. 
 • Hij/zij brengt jaarlijks op de ALV verslag uit van de gang van zaken binnen de DRRA. 

Taakomschrijving penningmeester 

 • Hij/zij beheert de financiële middelen van de DRRA. 
 • Draagt zorg voor het innen van de contributies en donaties enz. en draagt zorg voor de versterking van de geldmiddelen van de DRRA. 
 • Draagt zorg voor de in- en verkoop van de DRRA shop. 
 • Tijdens de ALV legt hij/zij verantwoording af betreffende de financiële inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar en dient hij/zij een begroting in voor het komende verenigingsjaar. 

Taakomschrijving vice-voorzitter 

 • Hij/zij vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en onderhoudt daarbij ruggespraak en terugkoppeling met het bestuur. 
 • Hij/zij dient naar vermogen het DB zoveel mogelijk te ontlasten en bij te staan in het uitvoeren van (bestuurlijke) taken. Hierbij hoort een pro-actieve houding. 

Taakomschrijving lid van bestuur 

 • Hij/zij dient naar vermogen het DB zoveel mogelijk te ontlasten en bij te staan in het uitvoeren van (bestuurlijke) taken. Hierbij hoort een pro-actieve houding. 
 • Maakt verslagen van bijeenkomsten voor het verenigingsblad. 

Artikel 20 Geldmiddelen 

 1. De penningmeester beheert de geldmiddelen en stelt deze op de juiste wijze te boek. Hij houdt het bestuur op de hoogte van de financiële aangelegenheden, legt op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording af over het financiële beheer. 
 2. Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering een kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit twee stemgerechtigde leden. De kascontrolecommissie mag niet uit bestuursleden bestaan. 
 3. De kascontrolecommissie houdt in overleg met de penningmeester bij voorkeur tweemaal per jaar, doch minimaal één keer per jaar, een kascontrole. Deze kascontrole dient plaats te vinden vóór de Algemene Ledenvergadering. 

Leden van de kascontrolecommissie zijn herkiesbaar. 

Artikel 21 Vergoedingen 

 1. Bestuursleden kunnen gemaakte kosten voor de vereniging declareren bij de penningmeester. 
 2. Bestuursleden hebben, uit hoofde van de DRRA, recht op een standaard vergoeding voor Algemeen Gemaakte Onkosten. Naast de normaal te declareren kosten, worden deze Algemeen Gemaakte Onkosten vaak niet gedeclareerd in verband met de kleine bedragen. De veelheid van deze kleine onkosten echter, rechtvaardigt deze vergoeding als afkoopsom. Voor het dagelijkse bestuur (penningmeester, secretaris en voorzitter) betreft deze € 25,- per jaar. Voor het niet dagelijks bestuur betreft deze € 12,50 per jaar. Van dit recht hoeft geen gebruik gemaakt te worden. 

Artikel 22 Kandidaatstelling 

Bij kandidaatstelling voor een bestuursfunctie/commissiefunctie gelden de volgende punten: 

 1. De kandidaat moet schriftelijk of via e-mail aan de secretaris bevestigen dat hij de kandidatuur stelling aanvaart of indient. 
 2. Bij kandidaatstelling via e-mail dient dit te geschieden via een bij de administratie bekend email adres.
 3. De kandidaatstelling dient ondersteund te worden door minimaal 3 leden.
 4. Bij schriftelijke kandidaatstelling dienen de drie leden mede te ondertekenen met vermelding van naam en adres. 
 5. Via e-mail kunnen deze drie leden hun steun afzonderlijk van de kandidaatstelling kenbaar maken mits gebruik wordt gemaakt van een bij de administratie bekend e-mail adres. 

Artikel 23 Gebruik van beeldmerken, logo’s, benamingen 

Beeldmerken zoals DRRA logo’s en aanduidingen of benamingen zoals ‘DRRA’, 
‘Dutch Rocket Research Association’ en ‘Hints&Tips’ zijn het onvervreemdbare eigendom van de vereniging. Het gebruik van logo’s is enkel voorbehouden aan het bestuur en leden en/of derden die hiertoe toestemming is verleend door het bestuur of de ledenvergadering.  

Artikel 24 Slotbepaling 

Van ieder lid, buitengewoon lid of ere-lid, verwacht de DRRA inzet voor de vereniging, dan wel, een positieve bijdrage en/of houding ten opzichte van de vereniging en/of promotie van de vereniging DRRA. 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. zaterdag 1 april 2006.