Ik ben me bewust van mijn eigen verantwoordelijkheid en zal het bestuur of de vereniging DRRA niet aansprakelijk stellen mocht ik schade, in de ruimste zin van het woord, veroorzaken of ondervinden. Tevens verklaar ik, met deze aanmelding, kennis te hebben genomen van de Veiligheidsregels, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en deze na te zullen leven.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór de maand december van het lopende verenigingsjaar. Indien opzegging geschiedt, in of ná de maand december, dan is contributie voor het volledige komende jaar verschuldigd.