Inhoudsopgave:
Artikel 1Naam en zetel
Artikel 2Duur
Artikel 3Doelstelling
Artikel 4Leden en donateurs
Artikel 5Beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 6Deelname
Artikel 7Bestuur
Artikel 8Financiële middelen
Artikel 9Ledenvergadering
Artikel 10Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 11Huishoudelijk reglement
Artikel 12Slotbepaling

Artikel 1  Naam en zetel 

 1. De vereniging draagt de naam: Dutch Rocket Research Association (DRRA) en is statutair gevestigd te Amersfoort. 

Artikel 2  Duur 

 1. De vereniging is aangegaan op 30 september 1964 voor onbepaalde tijd. 
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 3 Doelstelling 

 1. De doelstelling van de DRRA is: 
  1. het verspreiden en delen van kennis op het gebied van ruimtevaart, in de ruimste betekenis; 
  2. het naar vermogen helpen bevorderen van het ontwerpen, bouwen en lanceren van modelraketten, in de ruimste betekenis, met inbegrip van de wetenschap en techniek op die gebieden. 
 2. De DRRA tracht haar doelstelling te bereiken door: 
  1. het uitgeven van publicaties en verstrekken van kennis en informatie; 
  2. het organiseren van gelegenheid tot het lanceren van modelraketten; 
  3. het naar vermogen ondersteunen van studieprojecten en werkstukken; 
  4. het organiseren van, of meewerken aan evenementen, in de ruimste zin van het woord, ter promotie van de ruimtevaart en modelraketbouwhobby; 
  5. alle andere wettige middelen. 
 3. De DRRA beoogt niet het maken van winst. 

Artikel 4 Leden en donateurs 

 1. De DRRA kent leden, buitengewone leden, ereleden en donateurs. 
  1. Leden van de DRRA kunnen zijn natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en rechtspersonen. 
  2. Buitengewone leden kunnen zijn personen die niet vallen onder Art. 4.1.a en de minimum leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 
  3. Ereleden zijn die natuurlijke personen, van 18 jaar of ouder, die als zodanig op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd. 
  4. Donateurs zijn diegenen die zich verbonden hebben regelmatig, materieel of financieel, het werk van de DRRA te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
 2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur beslist of iemand al dan niet als lid, buitengewoon lid of als donateur tot de DRRA wordt toegelaten. Het bestuur kan aan de toelating voorwaarden verbinden, welke verband houden met de doelstelling van de DRRA 
 3. Stemgerechtigd zijn alleen leden en ereleden. Stemgerechtigden hebben recht op het uitbrengen van één stem. 
 4. Rechtspersonen die tot het lidmaatschap zijn toegelaten, dienen één of twee personen aan te wijzen en aan het bestuur schriftelijk kenbaar te maken, die voor de rechtspersoon de rechten als lid zullen uitoefenen. 

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap 

 1. Het lidmaatschap, buitengewoon lidmaatschap en erelidmaatschap eindigt door: a.
  1. opzegging; 
  2. overlijden; 
  3. wanbetaling; 
  4. royement, wegens handelingen die in strijd zijn met het belang van de DRRA;
   1. op voorstel van het bestuur;
   2. naar aanleiding van een schriftelijke, met redenen omklede, aanvrage van tenminste 10 stemgerechtigde leden.
   3. Indien de aard van de verrichte handeling of het belang van de DRRA dit rechtvaardigt (bestuurlijk besluit), kan het bestuur, mits éénstemmig, besluiten de betrokkene in zijn rechten te schorsen tot de eerstvolgende ledenvergadering. 
   4. In geval van schorsing heeft de betrokkene binnen één maand nadat hem/haar van het besluit tot ontzegging melding is gedaan, recht op beroep op de eerstvolgende ledenvergadering, welke als dan beslist.
 2. Beëindiging van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten teloor gaan.

Artikel 6 Deelname 

 1. Het lidmaatschap en erelidmaatschap geven recht deel te nemen aan alle activiteiten van de DRRA
 2. Het buitengewone lidmaatschap geeft recht deel te nemen aan de activiteiten van de DRRA die voor buitengewone leden toegankelijk zijn verklaard. Zie de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 7 Bestuur  

 1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de DRRA berust bij het bestuur, bestaande uit minimaal drie personen, te weten:
  1. een voorzitter 
  2. een secretaris  
  3. een penningmeester 
 2. Bij voorkeur dient daarnaast een vice-voorzitter en een lid van het bestuur deel uit te maken van het bestuur. 
 3. De DRRA wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, tenzij deze taak aan een ander bestuurslid wordt overgedragen. 
 4. Bestuursleden worden gekozen: 
  1. door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van vier jaar. Na het verstrijken van deze termijn zijn de bestuursleden herkiesbaar; 
  2. uit de leden uitgezonderd de buitengewone leden, donateurs en rechtspersonen. 
 5. De verkiezing van de bestuursleden en het rooster van aftreden worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 6. Bij tussentijds aftreden van een lid of leden van het bestuur, draagt het bestuur er zelf zorg voor dat in de open gevallen plaats(en) wordt voorzien. 
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. periodiek aftreden; 
  2. opzegging aan het bestuur; 
  3. ontslag als gevolg van een besluit van een Ledenvergadering genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de stemgerechtigde leden. 
 8. Het bestuur is bevoegd tot: 
  1. het sluiten van overeenkomsten; 
  2. het kopen, verkopen en vervreemden van goederen; 
  3. verlenen van toestemming aan derden voor artikel 7a en 7b; 
  4. alle andere voorkomende handelingen ten goede van de dagelijkse gang van zaken van de DRRA

Artikel 8 Financiële middelen 

 1. De financiële middelen van de DRRA bestaan uit: 
  1. contributie van de leden en buitengewone leden; 
  2. schenkingen, donaties, vergoedingen, erfstellingen en legaten en alle andere wettige baten. 
 2. De jaarlijkse contributie wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld. 

Artikel 9 Ledenvergaderingen 

 1. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste éénmaal per jaar door het bestuur schriftelijk en/of elektronisch bijeen geroepen. Dit gebeurt door een uitnodiging aan alle leden, met vermelding van datum, tijd, plaats en te bespreken onderwerpen en wel tenminste veertien dagen voor de datum van de vergadering. 
 2. De Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk in de maand juli gehouden. Hierin wordt onder meer: 
  1. het verslag van het bestuur over het afgelopen jaar behandeld; 
  2. het financiële verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar behandeld en vastgesteld. Door vaststelling van het financiële verslag verstrekt de Ledenvergadering het bestuur décharge voor het financiële beheer over de verslagperiode; 
  3. de begroting voor het volgende jaar behandeld en vastgesteld; 
  4. voorzien in vacatures in het bestuur.  
 3. De ledenvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen van aanwezige, stemgerechtigde leden, tenzij uit deze statuten anders blijkt. Stemmen bij volmacht conform Huishoudelijk Reglement. 
 4. Het bestuur is bevoegd ledenvergaderingen bijeen te roepen zo dikwijls als zij dit nodig acht. Het bestuur is verplicht daartoe, binnen 2 maanden, indien haar het verzoek wordt gedaan door tenminste 1/10 van het totale aantal stemgerechtigde leden. 

Artikel 10 Statutenwijziging en ontbinding 

 1. Besluiten tot wijziging der statuten of ontbinding van de DRRA kunnen slechts worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waarin 3/4 van het totale aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en met een stemmeerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. Het plaatsvinden van een dergelijke ledenvergadering dient minimaal 14 dagen van tevoren, schriftelijk of elektronisch, aan de leden te worden aangekondigd. 
 2. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze vergadering dient te worden gehouden binnen 8 weken maar niet eerder dan 4 weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering wordt over hetzelfde onderwerp geldig besloten ongeacht het aantal aanwezige leden mits, met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 3. Bij een besluit tot ontbinding van de DRRA beslist de ledenvergadering tevens over de wijze van liquidatie en de bestemming van een eventueel batig saldo en eigendommen. 

Artikel 11 Huishoudelijk Reglement 

 1. In het Huishoudelijk Reglement worden die onderwerpen geregeld, die nadere regeling behoeven en waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met de bepalingen van de wet of deze statuten. 
 2. Besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, met 2/3 meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen. Het plaatsvinden van een dergelijke ledenvergadering dient minimaal 14 dagen van tevoren, schriftelijk en/of elektronisch, aan de leden te worden aangekondigd. 

Artikel 12 Slotbepaling 

In alle gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 

Dutch Rocket Research Association